Устав

Устав на сдружение „Военноисторическа комисия“

Чл. 1. Сдружение „Военноисторическа комисия“ се учредява за неопределен срок.
Чл. 2. Сдружението е регистрирано съгласно Закона за юридически лица с нестопанска цел в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА в Централния регистър при Министерството на правосъдието.
Чл. 3. (1) Седалището на юридическото лице с нестопанска цел в обществена полза «Военноисторическа комисия» е Кюстендил, ул. Цар Борис 1 № 39 В.
(2) Сдружението и членове на сдружението могат да откриват клонове и на други места, съгласно българското законодателство. Управителят на клона представлява юридическото лице с нестопанска цел за дейността на клона.
Чл. 4. Цел на сдружението е да съхранява и популяризира във всичките и форми историческата и военноисторическата памет на българския народ, да запознава българското общество и гражданите на HAT0 и Европейския съюз с неизвестни факти от българската и световна военна история. Да събужда интерес у младите хора към професията на професионалния войник и офицер. Да организира дейности за развитие на спортно-технически качества у младите хора. Да организира научни конференции и конгреси. Да издава книги и списания. Да опазва съществуващите и изгражда нови паметници на българската войска. Да участва във възстановяването на военни паметници, костници, гробове, чешми и др. по местата на които са водили сражения българските войски, съгласно международните спогодби и конвенции във всичките им части на които Република България е страна.
Чл. 5. Средствата с които ще си служи сдружение «Военноисторическа комисия» са:
а) Приходи от членски внос.
б) Доброволен труд на членовете на сдружението и други физически лица.
в) Дарения в пари и материали.
г) Постъпления от вход от провеждани събития със развлекателен, спортен, културен и военноприложен характер и от продажба на книги и абонаменти за списания.
д) Държавни и общински субсидии.
е) Финансови средства по проекти в обществена полза от български и чуждестранни фондации.
ж) Други приходи от стопанска дейност, разрешена съгласно българското законодателство, при спазване и на другите закони регулиращи стопанската дейност.
Чл. 6. Приходите от дейността на сдружението се разходват само за постигане на неговите цели – неговото функциониране, дейност и при реализиране на проектите му свързани с предмета на основната дейност, за която е регистрирано.
Чл. 7. Сдружението «Военноисторическа комисия не разпределя печалба.
Чл. 8. Членове на юридическото лице с нестопанска цел в обществена полза «Военноисторическа комисия» могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица.
Чл. 9. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Желаещите да станат членове подават молба до управителния съвет, който взима решение за приемането им с консенсус.
(2) Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в този устав.
(3) Всеки член е длъжен да прави членски внос в размер определен за годината от Общото събрание.
(4) За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидения в устава членски внос. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.
(5) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Чл. 10. (1) Членството в сдружението се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключването;
4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
5. при отпадане.
(2) Решение за изключване на член се взема от общото събрание при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Не може като основание за изключване да бъде законосъобразно поведение и действия и/или искане на член на сдружението.
(4) Отпадането поради невнасяне установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността се констатира по документи.
Чл. 11.(1) Върховен орган на сдружението е общото събрание.
(2) Управителен орган на сдружението е управителният съвет.
Чл. 12. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.
Чл. 13. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва устава; 2. приема други вътрешни актове; 3. избира и освобождава членовете на управителния съвет; 4. приема и изключва членове; 5. взема решение за откриване и закриване на клонове; 6. взема решение за участие в други организации; 7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението; 8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението; 9. приема бюджета на сдружението; 10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски; П. приема отчета за дейността на управителния съвет; 12. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението; 13. взема и други решения, предвидени в устава.
(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.
(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.
(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
(5) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в
едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Чл. 14. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) Поканата се поставя на електронния сайт на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл. 15. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят. Използването на електронна двустранна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, е равностойно на физическо присъствие. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
Чл. 16. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.
(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до: 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително; 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения. (3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Чл. 17. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
Чл. 18. (1) Управителният съвет се състои от три лица – членове на сдружението. Членовете на управителния съвет се избират за срок от пет години.
(2) Управителният съвет избира от своя състав председател.
(3) По решение на общото събрание функциите на управителен съвет могат да се изпълняват и от едно лице – управител.
Чл. 18. Управителният съвет:
1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове; 2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание; 3. разпорежда се с имуществото на сдружението; 4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;’ 5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението; 6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това; 7. определя адреса на сдружението; 8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган; 9. изпълнява задълженията, предвидени в този устав.
Чл. 19. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна електронна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с пълно единодушно съгласие.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
Чл. 20. Сдружението се прекратява по решение на Общото събрание и в предвидените от българското законодателство случаи.
Чл. 21. При прекратяване на сдружение «Военноисторическа комисия» всичкото имущество останало след удовлетворяване на кредиторите се предава безвъзмездно на Министерството на отбраната на Република България.
Настоящият устав се прие на учредителното Общо събрание на сдружение «Военноисторическа комисия» на 07 септември 2010 г. в гр. София и подписа от всички присъстващи.